Shopping cart

Your cart is empty.

Shopping cart

Your cart is empty.

Algemene Voorwaarden Villategel

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs-) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen Villategel (hierna te noemen verkoper) en koper. Indien en voor zover echter voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
De ongeldigheid van één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig of onredelijk bezwarend, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn, dat het ongeldige of onredelijk bezwarende beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 1 Overeenkomsten
1) Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2) Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van de verkoper, per email, aan verkoper retourneert, voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door verkoper bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien de koper de aanbieding van de verkoper eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na aanpassing van het voorstel dat vervolgens wederom moet worden geaccordeerd/getekend.
3) In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien verkoper na aanvraag van de koper de order schriftelijk bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van de verkoper bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
4) Wijzigingen, aanvullingen en nadere afspraken in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van de verkoper bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
5) Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6) Een order wordt pas in behandeling genomen wanneer deze volledig gespecificeerd is en bevestigd is.

Artikel 2 Prijzen
1) Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk, ofwel af fabriek conform de aan de koper verstrekte aanbieding van verkoper.
2) Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door de verkoper tegen een markt conforme prijs uitgevoerd.
3) Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3 Levertijden
1) De door verkoper opgegeven levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gelden niet als fatale termijn.
2) De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en het onmiddellijke gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
3) Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
4) Vertraging in de levering doordat de koper de order te laat bevestigt of niet volledig specificeert, is voor verantwoording van de koper.

Artikel 4 Levering en Risico
1) Door verkoper te leveren zaken zijn voor rekening en risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2) De levering geschiedt af magazijn of franco werk of af fabriek, conform hetgeen is overeengekomen.
3) Bij aflevering af magazijn of af fabriek worden de materialen geacht door verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
4) Bij aflevering af magazijn of af fabriek, is verkoper niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
5) Bij aflevering franco werk worden de materialen geacht door verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
6) De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van verkoper en de schade van de verkoper indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet meewerken.
7) Ingeval van aflevering franco werk zal verkoper die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van verkoper passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer naar het redelijke oordeel van verkoper, gebruikelijke voorwaarden.
8) Bij aflevering franco werk behoeft verkoper de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig gemaakt terrein kan komen e.e.a. ter beoordeling van de verkoper of de door hem ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
9) Bij aflevering franco werk ongelost dient koper zorg te dragen voor middelen die het lossen van de wagen mogelijk maken.
10) Bij aflevering franco werk gelost, worden de materialen naast de wagen gelost en niet verder het terrein of pand ingebracht.
11) Verkoper is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
12) De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

Artikel 5 Keuring en reclame
1) De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
2) Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken en zal daarmee slechts indicatief zijn.
3) Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster wordt afgeleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan de verkoper.
4) Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
5) De rechten van de koper als genoemd in lid 5 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces. De gehele partij waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.
6) Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door verkoper zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
7) Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht de betaling op te schorten. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het 1e lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan wordt koper geacht datgene te betalen wat geleverd is.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1) Behoudens het hierna bepaalde is verkoper nooit – uit welke hoofde dan ook- aansprakelijk voor enige schade aan de koper of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan. Deze bepaling geldt overeenkomstig ten aanzien van eventuele werkzaamheden, diensten en/of adviezen.
2) De aansprakelijkheid van verkoper voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te alle tijde beperkt tot de factuurwaarde dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van de verkoper en voor zover verkoper in staat is soortgelijke zaken te leveren.
3) Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade, waaronder mede, maar niet beperkt tot, wordt begrepen transportkosten, vermindering van winst, verlies van orders, bedrijfsstagnatie, verwerkingskosten, zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

Artikel 7 Retourzendingen
1) Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
2) Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
1) 3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1) Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door verkoper aan de koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval verkoper op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper. Het is de koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
2) Bij niet nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover de verkoper is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande in gebreke stelling en rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
3) De verkoper zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken. Koper verleent verkoper onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 9 Betaling en zekerheidsstelling
1) De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de verkoper vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
2) Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan verkoper de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
3) Indien verkoper, dan wel een derde namens verkoper, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
4) Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag rentedragend tegen de wettelijke rente.
5) Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.
6) Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van verkoper terstond genoegzaam en in de door verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
7) Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 6, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
8) Heeft verkoper de materialen reeds verzonden voordat aan verkoper omstandigheden blijken op grond waarvan verkoper redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door verkoper. Verkoper dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 10 Einde overeenkomst
1) Verkoper kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet
tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van verkoper om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 9.
2) Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door verkoper aan de koper, verkoper een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan verkoper, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
3) Verkoper kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door verkoper geleden verlies en de gederfde winst.
4) In geval verkoper de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen verkoper uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11 Afwijkende bedingen
1) Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 12 Overmacht
1) In geval van overmacht is verkoper gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
2) In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor verkoper staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van verkoper in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan verkoper de materialen betrekt.

Artikel 13 Toepasselijk recht/ Geschillen
1) Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
2) Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper. Koper heeft evenwel tot een maand nadat verkoper zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR KERAMISCHE WAND- EN VLOERTEGELS EN AANVERWANTE ARTIKELEN.

Artikel 1 Variatie in tint, structuur en afmeting (kaliber)
1) Variatie in tint en structuur tussen een monster zoals omschreven in Artikel 5, lid 2 en het uiteindelijk geleverde product is onvermijdelijk en een intrinsiek kenmerk van keramische tegels, mozaïek, natuursteen composiet en Bamboe en kan geen reden zijn voor reclamatie. Tintverschillen kunnen voorkomen tussen afzonderlijke leveringen of leveringen in delen, naleveringen, levering van grote hoeveelheden en speciale producties.
2) Een monster is nimmer maatgevend. De genoemde afmetingen zijn nominale maten. Zowel ongerectificeerde als gerectificeerde tegels zijn onderhevig aan variatie in kaliber (exacte afmeting van de tegels en stroken) in de regel zoals de fabrikant aangeeft en kan voorkomen tussen afzonderlijke leveringen, combinatie van verschillende artikelen en/of fabricaten of leveringen in delen, naleveringen, levering van grote hoeveelheden en speciale producties.

Artikel 2 Toetsing
1) Technische karakteristieken van geleverde materialen worden getoetst aan de geldende Europese normen of aan de normen en eisen gesteld door de fabrikant.

X